Entegre Yönetim Sistemi Politikası

OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş., Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde, etkin, gerçekçi ve entegre bir süreç yönetimi için aşağıdaki temel ilkeleri üstlenir.

 • Özel Güvenlik Faaliyetleri konusunda hizmet vermekte olan kuruluşumuz, amaç ve bağlamına uygun olarak stratejik yönünü desteklemeyi,

 • İç/ dış müşteri talep, ihtiyaç ve beklentilerini yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyeti sürekli artırmayı,

 • Entegre Yönetim Sisteminde ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler belirleyerek performansını iyileştirmeyi, gözden geçirmeyi ve izlenmesini sağlamayı,

 • Entegre Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, planlanması, uygulanması ve iyileştirilmesi faaliyetlerinde, danışma ve uygun olan tüm seviyelerde çalışanların ve bulundukları yerde, varsa çalışan temsilcilerinin katılımı için süreçlerini oluşturmayı, uygulamayı ve sürekliliğini sağlamayı,

 • Çalışma alanlarında tehlikeleri ortadan kaldırıp riskleri azaltarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, işle ilgili yaralanmalara ve sağlık bozulmalarına karşı önleyici tedbirleri almayı,

 • ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 Standartlarını, yasal ve diğer şartlarının gereklerini yerine getirmesi için gerekli kaynakları sağlamayı ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Çevre Politikamız

OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. olarak;

 • Çevre ile ilgili yasal ve özel düzenlemelere uymak, ürün ve hizmet süreçlerinde: çevre ile uyumu sağlayarak, çevre performansını sürekli artırmak,

 • Çevresel risklerin en aza indirilmesi, kirliliğin önlenmesi, atıkların geri kazanılması ve miktarlarının azaltılmasını sürekli izleyen ve kontrol eden sistematik oluşturmak,

 • Bu sistematik çerçevesinde geri kazanılabilir atıkları değerlendirmek ve alıcı ortama (toprak, hava, su) en az atığın verilmesini sağlamak,

 • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda doğal kaynakları etkin kullanmak ve geri kazanımlarını en üst seviyede tutmak,

 • Çevre bilincini tüm faaliyet alanlarında yaygınlaştırmak üzere çalışanlara eğitim vermek,

 • Çevreye bakış açısı, çevre koruma uygulamaları ile tüm çalışanlarını, müşterilerini ve tedarikçilerini bilgilendirmek, tüm sosyal paydaşları ile çevre konusunda açık iletişim kurmak,

 • Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001:2015 standardına uygun bir çevre yönetim sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Şirket olarak;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması kapsamında;

 • BGYS gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla şirketimizde bilgi varlıklarını tanımlamak, riskleri belirlemek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini şirketimiz, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak,

 • Müşterilerimiz ve tüm paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,

 • Bilgi güvenliği risklerini azaltmak için gerekli donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis etmek ve devamlılığını sağlamak,

 • Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu çerçevesinde BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirmek, eğitmek ve teşvik etmek,

 • BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek; BGYS politikamızdır.